Rekrutacja

Zapisy prowadzone są od IX.2022- do II.2023

Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest dostarczenie (pocztą tradycyjną lub osobiście) do Biura Projektu wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ?

GRUPA DOCELOWA  to osoby w wieku 25 lat i więcej, zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach w zakresie porozumiewania się w językach obcych, w szczególności osoby w wieku powyżej 50 roku życia oraz os.o niskich kwalifikacjach z obszaru województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób fizycznych zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu UE.

Rekrutacja będzie otwarta i obejmie całe Województwo zachodniopomorskie. Intensywna, ciągła kampania rekrutacyjna odbędzie się od IX.2022- do II.2023. Nabór na szkolenia językowe w proj. będzie prowadzony jednocześnie do kilku grup, co umożliwi podział na różne poziomy zaawansowania języka niemieckiego i dostosowanie wsparcia do potrzeb Uczestników projektu.

ETAPY REKRUTACJI:

1. Przyjmowanie (pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub osobiście w biurze proj.) w okresie naboru wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność Uczestnika Projektu na dzień przystąpienia do projektu tj.:

 • osoba fizyczna pracująca na obszarze woj. zachodniop.: formularz rekrutacyjny; zaświadczenie z zakładu pracy – potwierdzające miejsce wykonywania pracy;
 • osoba fizyczna ucząca się na obszarze woj. zachodniop: FR jak wyżej; kopia legitymacji bądź zaświadczenie z placówki oświatowej potwierdzające miejsce pobierania nauki;
 • osoba fizyczna zamieszkująca na obszarze woj. zachodniop: FR jak wyżej; Ośw. UP;
 •  osoba w wieku 25 lat i więcej: FR jak wyżej; Ośw. UP dotyczące wieku potwierdzone przez Beneficjenta. Na etapie rekrutacji okazanie dok. tożsamości i wpisanie nr PESEL na ośw.+ adnotacja „potwierdzono z dokumentem tożsamości” i podpis beneficjenta;
 • Osoba z niepełnosprawnością: FR jak wyżej; orzeczenie o niepełnosprawności bądź inny równoważny dokument;

2. Koordynator proj. w ciągu 10 dni zweryfikuje złożone dok. pod kątem kryteriów formalnych (0-3pkt) i kryteriów premiujących (0-14pkt) oraz stworzy listy os. zakwalifikowanych. (w przypadku większej ilości chętnych spełniających kryteria rekrut. decydować będzie kolejność zgłoszeń).

KRYT.FORMALNE:

 • kandydat/ka złożył/a kompletne dok w terminie: 0-1pkt.,
 • dostarczone dok. zawierają wszystkie wymagane inf.: 0-1,
 • kandydat spełnia kryteria gr. doc.: 0-1, Do dalszej oceny przejdą os., które otrzymają 3 pkt. w ocenie formalnej.

KRYT.PREM. (dod. pkt.):

 • os. o niskich kwalifik. +5,
 • os.50 lat i więcej +2,
 • ON +3,
 • osoby z obszaru SSW +3
 • K +1.

3. Wszystkie os. zakwalifikow. do proj. wezmą udział w testach ze znajomości języka niem. Testy umożliwią podział UP na gr. o różnych poziomach zaawansowania.

4. Powstanie lista os. zakwalifikow. do proj. wraz z listą os. rezerwowych na poszczególnych poziomach języka. Os. biorące udział w rekrutacji zostaną powiadomione o jej wynikach do 3 dni po jej zakończeniu.

5. Podpisanie umowy o udziale w projekcie – ostateczne  zakwalifikowanie do projektu.